Luật đất đai 2013

Luật Đất Đai số 45/2013/QH13

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Luật số: 78/2015/QH13Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm...
BẤM GỌI LUẬT SƯ GIỎI

NHẬT KÝ LUẬT SƯ

Call Now Button